Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

EZ: Onderzoek naar facturering zakelijke afnemers energie

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek dat in zijn opdracht wordt uitgevoerd naar de factureringsproblematiek in de energiesector bij zakelijke klanten. Dit onderzoek, dat voortvloeit uit de resultaatsverplichting die de energiesector is aangegaan om per 1 maart de administratie op orde te hebben, wordt uitgevoerd door het bureau Lloyds Register Management Consultants. Het bureau hanteert daarbij een toetsingskader dat is overeengekomen tussen de energiebedrijven en de afnemersorganisaties voor zakelijke gebruikers VNO-NCW, LTO-Nl, MKB-Nl en FME-CWM.

Voor de minister staat bij het beoordelen van het feit of de energiebedrijven aan de resultaatsverplichting hebben voldaan voorop of ze zich naar de mening van afnemersorganisaties voldoende hebben ingespannen om de problemen op te lossen. Bovendien moet uit de toetsing blijken dat de administratieve systemen zodanig zijn ingericht dat optredende problemen beheersbaar zijn en fouten snel worden herkend en opgelost.

Minister Brinkhorst schrijft in zijn brief aan de Kamer dat het proces van facturering van zakelijke klanten veel complexer is dan dat van kleinverbruikers, met name doordat veel vaker een nota wordt verstuurd, er veel vaker verbruiksgegevens moeten worden opgenomen en er veel meer berichten moeten worden uitgewisseld. Hij wijst erop dat waar het gaat om de kleinverbruikers, die per 1 juli a.s. keuzevrijheid van energieleverancier zullen krijgen, de Commissie Van Rooy, die mede op aandringen van de Consumentenbond is ingesteld, nadrukkelijk heeft gekeken naar de inspanningen die de sector heeft verricht in het kader van het Support Programma Opening Energiemarkt Derde fase (SPOED). Op basis daarvan heeft deze commissie in haar slotrapportage geconcludeerd dat de liberalisering van de kleinverbruikersmarkt per 1 juli mogelijk en verantwoord is en dat de voorbereiding hiervoor gedegen is. Ook uit de rapportages van het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) en gesprekken met individuele energiebedrijven blijkt volgens de minister dat de sector al een enorme verbeterslag heeft gemaakt. Hij verwacht ook dat de klantgerichtheid van de sector verder wordt verbeterd doordat na de marktopening per 1 juli ontevreden klanten kunnen overstappen naar een andere energieleverancier.

Ten aanzien van het gegeven dat energiebedrijven de laatste maanden hoog lijken te scoren op klachtenlijsten merkt de minister op dat de Dienst Toezicht Energie (DTe) per 1 april a.s. start met een klachtenregistratiesysteem. Daarbij zal deze toezichthouder via haar website per energiebedrijf aangeven hoeveel klachten er zijn ontvangen. Afnemers kunnen deze informatie desgewenst betrekken bij hun keuze van energieleverancier.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.