Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Recordproductie stroom in 2004

In 2004 is in Nederland voor het eerst meer dan 100 miljard kWh aan elektriciteit geproduceerd. De productie lag in 2004 vier procent hoger dan in 2003 en steeg hiermee tot 102 miljard kWh. Sinds 1999 is de productie ieder jaar hoger dan het voorgaande jaar. Deze cijfers komen van het Centraal Bureau van de Statistiek.

In 2004 is 91 procent van de opgewekte elektriciteit in Nederland geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. De warmte die daarna resteert, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK).

Warmtekrachtkoppeling is de gecombineerde opwekking van elektriciteit (kracht) en warmte. De door middel van WKK opgewekte warmte is meestal van een hoge temperatuur en daardoor voor andere doeleinden bruikbaar zoals voor proceswarmte in de industrie, ruimteverwarming en stadsverwarming. Door de gecombineerde opwekking in WKK-installaties wordt een hoog rendement behaald. In elektriciteitscentrales zonder WKK wordt ook zowel elektriciteit als warmte geproduceerd, maar moet de warmte bijna altijd als afvalwarmte worden beschouwd.  Het hogere rendement beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol, waarin afspraken zijn gemaakt over de vermindering van broeikasgassen.

Het totaal in Nederland opgestelde elektrisch WKK-vermogen is in 2004 met ruim 0,9 GW gestegen tot ruim 10 GW. De productie van elektriciteit en warmte door WKK-installaties bedroeg ruim 409 petajoule* (PJ).

* Eén petajoule is 1 000 000 000 000 000 joule (een 1 met 15 nullen). Omdat de joule een erg kleine eenheid is, wordt gerekend met de veelvouden kilo-, mega-, giga-, tera- en petajoule.

Bron: CBS.nl

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.