Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Transport en aansluitingen

 • Sinds de liberalisering van de energiemarkt spreken we van energieleveranciers en netbeheerders. De levering en transport van energie zijn namelijk gesplitst. Een energieleverancier levert elektriciteit of gas. Een netbeheerder beheert 1 of meer energienetten. Hij is verantwoordelijk voor de bouw van de netten en het transport van elektriciteit of gas over dat net.

  Vrije keuze in energieleverancier
  Door de liberalisering van de energiemarkt kunt u zelf uw energieleverancier kiezen. Via de Energievergelijker op Gaslicht.com en Energiewereld.nl kunt u energieleveranciers met elkaar vergelijken.

  Geen vrije keuze in netbeheerder
  U kunt niet zelf een netbeheerder kiezen. Er ligt maar 1 net in de grond want een net kost heel veel geld om te maken. Per regio is er daarom 1 netbeheerder voor elektriciteit en 1 voor gas. Vaak is dit hetzelfde bedrijf.

 • Via het normale gasnetwerk. Onder strenge kwaliteitsvoorwaarden wordt groen gas in het gasnet gevoerd. Woont men in de buurt van een invoedingsinstallatie dan is het mogelijk dat het gas dat gebruikt wordt (deels) daarvan afkomstig is. Men merkt hier niets van omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas.
   

 • Iedereen krijgt dezelfde stroom uit het stopcontact. Wordt er gekozen voor groene stroom, dan geeft de energieleverancier de garantie dat de hoeveelheid stroom die wordt gebruikt duurzaam is opgewekt en op het net is gezet. Dit betekent dat er voor groene stroom geen andere kabels hoeven komen, er geen andere meter aangelegd hoeft te worden en er geen technische aanpassingen nodig zijn.

 • Voor het laten verwijderen van uw aansluiting dient u  een offerte aan te vragen bij uw netbeheerder. De kosten voor het verwijderen van een aansluiting worden niet door ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaald.
   
  In sommige gevallen kunt u kosten besparen door uw aansluiting volledig te laten verwijderen en over te gaan op batterijen. Bijvoorbeeld als u een energieaansluiting buiten uw woning hebt die weinig energie verbruikt. Dit heet "een aansluiting zonder verblijfsfunctie".
   
  Voorbeelden hiervan zijn een aansluiting in de garage, portiekverlichting, een gemeenschappelijke aansluiting in uw appartementencomplex of een aansluiting voor schrikdraad.
   
  Kiest u ervoor de aansluiting te laten verwijderen, dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van oplaadbare batterijen. De netbeheerder verwijdert de aansluiting. Hiervoor moet u betalen. Vraag uw netbeheerder wat het opzeggen van uw aansluiting kost.

 • Als de aansluiting voor energie vergroot of verkleind wordt, dan verandert ook de aansluitcapaciteit van de aansluiting. Dat wil zeggen dat er meer of minder elektriciteit of gas tegelijkertijd doorheen kan. Stem de grootte van de aansluiting dus goed af met de apparatuur in huis. Een erkend installateur of de netbeheerder kan hierover adviseren.

  De kosten mogen niet hoger zijn dan de kosten voor een nieuwe aansluiting met dezelfde capaciteit. Het kan gebeuren dat de oude aansluiting verwijderd moet worden. Daar moet dan extra voor betaald worden.
   

 • Groen gas wordt, samen met het ‘gewone’ aardgas, via leidingen getransporteerd. Aangezien het gas van exact dezelfde kwaliteit is, vermengen de twee gasstromen zich in de leidingen. Al het gas dat gebruikt wordt, is dus een mengsel van grijs en groen gas.
   
  Om ervoor te zorgen dat het groene gas dat gekocht is ook daadwerkelijk in de leidingen zit, is een systeem opgericht met certificaten. Deze certificaten garanderen de koper, dat in het gasnet precies zoveel groen gas wordt ingevoed als er vermeld staat op de certificaten. Dit geeft de garantie dat gecertificeerd groen gas ook daadwerkelijk groen is.
   
  Vertogas, een dochter van Gasunie, is aangesteld om de uitgifte van certificaten te beheren en er voor te zorgen dat de certificatenadministratie klopt. Er worden dus niet meer certificaten verkocht dan er groen gas wordt ingevoed.

  Vertogas treedt vanaf 1 januari 2015 op namens de minister van Economische Zaken, en voert haar taak uit op basis van de nieuwe energiewetgeving, waarin ook de certificering van hernieuwbare energie is opgenomen.

 • Groen gas en groene stroom worden beide uit hernieuwbare bronnen geproduceerd. Afhankelijk van onder andere de ingekochte biomassa, de CO2-uitstoot tijdens het productieproces en het gebruik van de energiebronnen kan de duurzaamheid van groen gas en groene elektriciteit bepaald worden.

 • Nee. Per regio is één netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het transport van gas of elektriciteit. U verandert alleen van netbeheerder als u verhuist naar de regio van een andere netbeheerder.

 • Nee. Uw huidige gasapparaten (bijvoorbeeld kooktoestel en cv-ketel) functioneren probleemloos op groen gas. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas.
   

 • Heeft u nieuwbouwplannen of wilt u gaan verbouwen? Dan kunt u alle aansluitingen voor elektra, gas, water, warmte, media en communicatie in één keer aanvragen via mijnaansluiting.nl

  Via deze website stuurt u uw verzoek in voor
  • het aanvragen van nieuwe aansluitingen;
  • het wijzigen of verwijderen van bestaande aansluitingen;

  Na ontvangst en controle op volledigheid van uw aanvraag zorgt het Centraal Meldpunt Aansluitingen ervoor dat de betrokken netbeheerders uw aanvraag ter behandeling krijgen aangeboden. Vervolgens nemen deze contact met u op over het vervolg traject en sturen u zonodig een offerte, opdrachtbevestiging of rekening. U geeft hierop akkoord en vervolgens voert in veel gevallen één aannemer de werkzaamheden uit.

 • De calorische waarde is de hoeveelheid energie die je uit een kubieke meter (m3) gas kunt halen. De gasmeter meet hoeveel kubieke meter gas gebruikt wordt, maar je betaalt voor de hoeveelheid energie die eruit gehaald wordt. Dat kan de ene keer meer zijn dan de andere. Dit komt doordat gas een natuurproduct is. De calorische waarde van gas kan dus schommelen en gasverbruik wordt daarom omgerekend naar een standaardgemiddelde. Deze berekeningsfactor wordt bepaald door de Gasunie. 

  Afhankelijk van de energieleverancier staat dit op de jaarrekening voor gas vermeld als 'calorische correctie' (Essent) of als 'omgerekend verbruik' (Nuon).


 • Gasunie maakt het aardgas geschikt voor dagelijks gebruik, transporteert het en is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het netwerk van gasleidingen.

 • GasTerra is verantwoordelijk voor de handel in aardgas en de gaslevering in binnen- en buitenland. GasTerra verhandelt de volledige gasproductie uit het Groningen-gasveld en een belangrijk deel van de gasproductie uit de zogenoemde ‘kleine gasvelden’. GasTerra exporteert een groot deel van de gasproductie. In Nederland levert GasTerra met name gas aan de industrie en energieleveranciers.

 • Elke gas- of elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft zijn eigen EAN-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Deze code staat ook in de administratie van uw netbeheerder. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.
   
  Uw EAN-code staat op de jaarafrekening van uw energiebedrijf. U kunt uw EAN-code ook op internet opzoeken. Via de website EAN-codeboek kunt u uw adres invullen. Dan ziet u uw EAN-code en ook wie uw netbeheerder is.

 • Een programmaverantwoordelijke (PV) probeert de vraag en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk af te stemmen op het verwachte verbruik van de klanten van een bepaalde leverancier. De hoofdtaak van de PV is er voor te zorgen dat de elektriciteitsvraag en aanbod op elk moment van de dag gebalanceerd is zodat er geen onder of overbelasting van het net ontstaat.

  Tennet ziet er als verantwoordelijke voor het landelijke hoogspanningsnet op toe dat het elektriciteitsnet landelijk gebalanceerd is. Tennet compenseert onbalans continue door aanpassen van de prijs. Bij te weinig elektriciteit wordt de onbalansprijs verhoogd waardoor het voor producenten winstgevend is noodvermogen in te schakelen of, voor grote elektriciteitsverbruikers, om minder elektriciteit te gebruiken. Dit balanceren kan behoorlijk kostbaar zijn, zeker bij grote afwijkingen, de kosten worden achteraf doorberekend aan de PV’s die de onbalans veroorzaakt hebben.

  Elke elektriciteitsleverancier moet een PV hebben. Dagelijks wordt aan de hand van het verwachte energie verbruik voor de volgende dag een schatting gemaakt van het totaal verbruik van alle elektriciteitsklanten van een bepaalde leverancier. De leverancier koopt van te voren zo nauwkeurig mogelijk elektriciteit in bij producenten. Dit gebeurt meestal op de Endex waar gehandeld wordt in contracten van een vaste termijn tegen een vaste prijs. Het verschil in verwacht verbruik en ingekocht volume voor een dag wordt door de PV ingekocht (bij een tekort) of verkocht (bij een overschot) op de APX waar gehandeld wordt in hoeveelheden elektriciteit op een bepaald uur van een dag. De prijzen op de APX kunnen behoorlijk fluctueren, het is dus belangrijk dat de leverancier zo nauwkeurig mogelijk inkoopt.

 • Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Meer informatie over groen gas is te lezen op de website van Groen Gas Nederland.

 • Overkoepelende term voor gas dat is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat de grondstoffen van het gas binnen afzienbare tijd te “vernieuwen” zijn, zoals GFT, houtsnippers of mest. Deze grondstoffen raken niet op zoals bij fossiele brandstoffen het geval is.

 • Ongeveer tachtig industriële grootverbruikers gebruiken momenteel hoogcalorisch gas (H-gas). Dit gas komt vooral uit kleinere gasvelden in Nederland en de Noordzee.

  Het Nederlandse H-gas wordt al enkele jaren aangevuld met geïmporteerd gas. Alleen gas dat sterk afwijkt in samenstelling wordt tot 1 oktober 2014 nog niet toegelaten. Daarna is deze ‘transitieperiode’ voorbij en wordt alle H-gas toegelaten dat aan de nationale standaarden voldoet.

  Het nieuwe H-gas komt naar Nederland via pijpleidingen uit Rusland en Noorwegen. En via de Rotterdamse Haven uit landen als Qatar en Algerije, in de vorm van vloeibaar aardgas (LNG). Dit wordt als hoogcalorische gas op het H-gas net ingevoed.

  Nederlandse huishoudens en kleine bedrijven stoken laagcalorisch gas dat voor honderd procent afkomstig is uit het Groningen. Dat komt omdat onze gasfornuizen en verwarmingsketels simpelweg niet werken op buitenlands gas.

 • Laagcalorisch aardgas is gas met een lage calorische waarde. Dit gas bevat relatief gezien minder hogere koolwaterstoffen en dus minder energie dan hoogcalorisch gas.

  Laagcalorisch gas (G-gas) wordt sinds de jaren zestig vooral gewonnen in Slochteren. De afkorting G-gas komt van Groningen-gas. In de decennia daarna is er een deel hoogcalorisch gas uit kleine velden aan toegevoegd. Door onderlinge menging en menging met stikstof blijft de kwaliteit gelijk aan G-gas. Dit gemengde G-gas wordt ook wel pseudo-G-gas genoemd.

  Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken laagcalorisch gas (G-gas). Dit gas behoudt minstens tot 2021 de huidige kwaliteit (bron RVO.nl)

 • Voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting betaalt u een vast bedrag. U betaalt dit bedrag eenmalig aan uw netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

 • ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt elk jaar de maximale aansluittarieven. In de Tarievencode Elektriciteit en Tarievencode Gas is een standaardfactuur opgenomen. De netbeheerder gebruikt dit voorbeeld voor het berekenen van de kosten.
   
  De kosten moeten een inschatting zijn van de werkelijke kosten en ze mogen niet hoger zijn dan de kosten voor een nieuwe aansluiting met dezelfde capaciteit. Het kan gebeuren dat uw oude aansluiting verwijderd moet worden. Daar moet u dan extra voor betalen.

 • Bij het afsluiten van de gasaansluiting wordt de gasmeter verwijderd en wordt de aansluiting afgesloten. Soms worden ook leidingen verwijderd. Je kan vanaf dat moment geen gebruik meer maken van gas.

  Volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen netbeheerders de werkelijke kosten voor het verwijderen van de aansluiting of het verzegelen/afdoppen van de meter en gasleiding in rekening brengen. Netbeheerders mogen zich voor de hoogte baseren op de gemiddelde kosten van vergelijkbare gevallen.

  Stedin en Enexis zijn het duurst met respectievelijk 771 en 732 euro. Rendo is het goedkoopst met gemiddeld 408 euro. Liander vraagt 687 euro, Enduris 655 euro en Coteq 595 euro. Westland Infra rekent gemiddeld 600 euro. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste netbeheerder is 363 euro (bron Radar; prijspeiling april 2019). Voor hoogbouw zijn de kosten lager. Zo rekent Stedin 92 euro voor afsluiting en is Rendo het duurst met 408 euro. De goedkoopste en duurste netbeheerders zijn hier dus precies andersom. Door een hele wijk of straat tegelijk af te sluiten kunnen de kosten gedrukt worden. 

  Eind 2018 is een motie ingediend om de kosten voor vrijwillige afsluiting 50/50 te delen tussen de netbeheerder en de huiseigenaar. De motie is begin maart door de Tweede Kamer aangenomen. De minister doet onderzoek naar een structurele oplossing voor de hoge kosten naar verwachting moet er In mei 2019 meer duidelijkheid zijn hoe de regelgeving ingevuld wordt.

 • Bij het verzegelen komt er een slot op de aansluiting en is het niet mogelijk om gas te gebruiken. Verzegelen is altijd een tijdelijke oplossing en dat doen netbeheerders, in verband met de veiligheid, nooit voor een langere periode dan twaalf maanden. Verzegelen is een optie voor mensen die bijvoorbeeld willen verbouwen.

  Verzegelen is een stuk goedkoper dan verwijderen en kost meestal tussen de € 0 en de € 150, afhankelijk van de netbeheerder.

 • Gemiddeld staat er een spanning van 230 volt op elke fase van uw aansluiting. Huishoudens hebben vaak drie fasen op hun aansluiting. Dit is vaak een 3x25 Ampère aansluiting. Maximaal staat er op zo een soort aansluiting een netspanning van 400 volt. Dit komt omdat er ook spanning tussen de fasen is.
   
  Volgens de wet mag die spanning 10 procent meer of minder zijn. Hebt u één fase? Dan mag de spanning op uw aansluiting tussen de 207 en de 253 volt zijn. Deze afwijking geldt ook voor de netspanning van 400 volt bij een aansluiting met drie fasen. Hier mag de spanning op de aansluiting tussen de 360 en de 440 volt zijn.

 • Het gas uit het Groningenveld bevat relatief veel stikstof: het is zogeheten laagcalorisch gas. Gas uit landen als Noorwegen en Rusland heeft een andere samenstelling, net als het gas uit de Nederlandse kleine velden. Het is hoogcalorisch gas. Verwarmingsketels en fornuizen die geschikt zijn voor de ene soort gas, kunnen niet overweg met de andere soort.

  Alle cv-ketels en fornuizen in Nederlandse huishoudens zijn ontworpen voor het gebruik van Gronings (laagcalorisch) gas. Ze zijn niet geschikt voor de verbranding van hoogcalorisch gas.

  Omdat het Groningse gas geleidelijk opraakt, zal Nederland op den duur steeds meer (hoogcalorisch) gas gaan importeren. Om die reden moeten nieuwe cv-ketels en andere apparaten in de toekomst ook hoogcalorisch gas aankunnen. Voor consumenten verandert er in elk geval tot 2021 niets.


  Het is mogelijk om hoogcalorisch gas om te zetten naar laagcalorisch gas. Dat gebeurt in speciale installaties, die stikstof toevoegen aan het hoogcalorische gas. Maar de capaciteit hiervoor is beperkt. Nederlandse huishoudens en bedrijven blijven daardoor voorlopig afhankelijk van het Groningse gas.

  Bron: Rijksoverheid

 • ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het maximale aansluittarief voor elektriciteit en gas. Netbeheerders mogen mensen niet meer laten betalen dan deze maximale tarieven.
   
  De tarieven zijn terug te vinden op de website van ACM.

 • Per regio is één netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Hij registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor het beheer van de energiemeter. Voor een andere netbeheerder kiezen is niet mogelijk.
   
  Op de website eancodeboek.nl is te zien wie uw netbeheerder is.

 • Stroom en gas worden door elektriciteitskabels en gasleidingen en via verdeel- en transformatorstations getransporteerd naar uw huis. Dit transport wordt verzorgd door de netbeheerder.

Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur