Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Succesvolle ontwikkeling zonne-energie dreigt te worden afgebroken

VROM-staatssecretaris van Geel heeft op 10 februari in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven op dit moment nog niet met voorstellen te komen voor een nieuwe Energiepremieregeling (EPR) voor 2004. Als reden wordt genoemd de overschrijding van het budget voor dezelfde regeling in 2003.

Tijdens de begrotingsbehandeling van VROM in november 2003 had de Tweede Kamer er echter op aangedrongen om in 2004 de ontwikkeling van zonne-energie via de EPR te blijven ondersteunen. De kamer heeft erop aangedrongen om de overschrijdingen over 2003 niet ten koste te laten gaan van het budget voor 2004. Deze wens is in een kamerdebat over duurzame energie op 12 februari nogmaals herhaald. Aan deze kamerwens wordt vooralsnog niet voldaan. Alleen al het uitstel van een beslissing hierover heeft desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland en de zonne-energie sector.

Zonnestroom (zonnecellen of PV) heeft zich voorspoedig ontwikkeld in 2003. Voorlopige schattingen gaan uit van 18-20 MWp geplaatst vermogen (meer dan verdubbeld ten opzichte van 2002). De afzet van zonnewarmtesystemen (zonneboilers voor warm water) is ruwweg stabiel gebleven ten opzichte van 2002. De hausse in de afzet van PV in 2003 is te verklaren uit een cumulatie van subsidie-mogelijkheden: naast de EPR was in veel gevallen ook nog subsidie door gemeenten en energiebedrijven mogelijk.

De branche heeft aan VROM inmiddels voorstellen gedaan voor een EPR 2004, waarbij de subsidiebedragen zijn verlaagd (in combinatie met het wegvallen van de MAP-subsidies via de energiebedrijven zelfs een substantiële verlaging), en een controle wordt ingebouwd om te voorkomen dat er meer subsidie wordt uitgegeven dan het beschikbare budget. Verder heeft de branche de uitdaging opgepakt om de subsidies de komende jaren geleidelijk verder af te bouwen. Op termijn zal zonne-energie zichzelf zonder subsidies in de markt kunnen handhaven. De ontwikkelingen in die richting zijn veelbelovend: zonne-stroom is de afgelopen 7 jaar gehalveerd in prijs en verdere drastische prijsverlagingen worden voorzien. Met de voorstellen van de branche wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van VROM tegen de regeling van 2003 (te kleine consumentenbijdrage en het gevaar van budgetoverschrijding). Verder wachten met de besluitvorming is dus niet nodig.

Het abrupt wegvallen van de subsidies is rampzalig voor de ontwikkeling van zonne-energie. Eerder is door de branchevereniging aangegeven dat de terugval leidt tot een groot verlies aan werk-gelegenheid (500 - 600 banen) in een innovatieve en kennisintensieve sector. Nu een verdere vertraging in de besluitvorming bij VROM optreedt zal het effect nog ernstiger zijn. Door het wegvallen van de markt zal ook de ontwikkeling van kennis en innovatie terugvallen. Deze is afhankelijk van een thuismarkt. De positie die Nederland in de wereld top 5 heeft raakt dus ernstig ondermijnd.

Zorgelijk is het vooral dat de discussie momenteel alleen nog maar over budgetten gaat. Het beleidsmatige kader waarbij zonne-energie een essentieel onderdeel vormt in de energie transitie naar een duurzame energie huishouding raakt volledig naar de achtergrond. Zonne-energie wordt wereldwijd door overheden ondersteund, passend in een beleid waarin het belang van zonne-energie wordt erkend. In Duitsland bijvoorbeeld is de ondersteuning op een hoog niveau en heeft de overheid daarvoor ook langjarige zekerheid gegeven aan de investeerders

Gezien de urgentie en het maatschappelijk belang dringt de zonne-energie branche aan om nu snel een besluit te nemen over ondersteuning van zonne-energie via de EPR. Alleen daarmee kan de wens van de kamer om zonne-energie als optie overeind te houden worden gehonoreerd. Daarnaast is het nodig dat de betrokken ministers zich duidelijk uitspreken over de toekomst van zonne-energie in Nederland, en een einde maken aan het huidige zig-zag beleid..

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.