Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

VEMW: wetsvoorstel ministerie EZ zet afnemer in de kou!

Met het wetsvoorstel "Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer" wordt de positie van de afnemer, zowel de zakelijke energiegebruiker als ook de consument, ernstig aangetast.

Het adagium ‘de klant is koning’, toch een wezenlijk uitgangspunt van de liberalisering, lijkt niet langer opgeld te doen als het aan het ministerie van Economische Zaken, de opsteller van het wetsvoorstel, ligt.

Het wetsvoorstel zwakt in vergaande mate de mogelijkheid af van belangenvertegenwoordigers van netgebruikers tot inspraak en rechtsbescherming. De minister van Economische Zaken kent zichzelf in het voorliggende wetsvoorstel een zeer ruime bevoegdheid toe, niet nader geclausuleerd, om eenzijdig regels te stellen m.b.t. de door Directeur DTe vast te stellen tarieven en voorwaarden. De enkel aan netgebruikers geboden gelegenheid tot het indienen van een zienswijze m.b.t. deze regels kan op geen enkele wijze het ontbreken van overleg en het verlies van rechtsbescherming (bezwaar en beroep) compenseren. VEMW dringt er dan ook met klem op aan het huidige systeem te handhaven.

Het wetsvoorstel beperkt voorts ten onrechte de regeling inzake redelijke voorwaarden slechts tot kleinzakelijke afnemers. In een recent advies van de Algemene Energieraad is het belang van bescherming van alle zakelijke afnemers in het licht van de monopoliemacht van netbeheerders nog eens benadrukt.

VEMW dringt aan op invoering van een systeem van gereguleerde toegang tot de gasnetten, zoals dat thans reeds van toepassing is bij de elektriciteitsnetten. Het verschil in reguleringssystematiek voor elektriciteit (gereguleerde toegang) en gas (geconditioneerde onderhandelde toegang) vormt namelijk een grote belemmering voor de integratie van de elektriciteits- en gasmarkten. De elektriciteitsproductie in Nederland is namelijk in belangrijke mate gasgestookt en daarmee afhankelijk van een goed functionerende gasmarkt. De Code Rood situatie van augustus 2003 heeft genadeloos de belemmering in het systeem blootgelegd, alsmede ook het belang van integratie van de markten.

VEMW dringt reeds enige jaren aan op het aanbieden van flexibiliteitsdiensten tegen redelijke tarieven en voorwaarden door de landelijke netbeheerder van het gastransportnet. Het stimuleren van een flexibiliteitsmarkt is een cruciale voorwaarde voor een succesvolle voltooiing van de liberalisering van de gasmarkt, zoals ook DTe in haar advies over de TSO Gas heeft aangegeven. VEMW is dan ook de mening toegedaan dat het aanbieden van de flexibiliteitsdiensten tegen redelijke tarieven en voorwaarden expliciet moet worden vastgelegd in de Gaswet.

VEMW onderschrijft het belang van een goede kwaliteitsborging van de elektriciteits- en gasnetten, echter de voorgestelde regeling biedt onvoldoende waarborgen voor een hoog niveau van betrouwbaarheid van de energievoorziening in de toekomst. Kwaliteitsregulering dient, in afwijking van het wetsvoorstel, niet alleen betrekking te hebben op leveringsonderbrekingen, maar ook op spanningskwaliteit (bijvoorbeeld frequentie, spanningsvariaties, etc.). In aanvulling hierop dienen in de wet duidelijke regels te worden opgenomen omtrent de (minimum) normen waaraan de betrouwbaarheid en de spanningskwaliteit moeten voldoen. VEMW dringt voorts aan op een regeling waarbij een – individuele – afnemer wordt gecompenseerd indien de door hem gevraagde aansluiting niet kan worden gerealiseerd bij gebreke van voldoende transportcapaciteit in het net.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.